•  F1 Kamratförening
  F 1 Kamratförening är en ideell förening som har närmare 600 medlemmar. Till stor del utgörs medlemmarna av före detta anställda och värnpliktiga vid den nedlagda flygflottiljen F 1.
 •  F2 Kamratförening (nedlagd)
  Kamratföreningen är nedlagd men länken går till Försvarets Historiska Telesamlingar
 • F4 Kamratförening
  Jämtlands flygflottilj, F 4, var vid sin nedläggning Sveriges äldsta flygflottilj med anor från 1926, då flottiljen sattes upp som Fjärde Flygkåren, samtidigt som det svenska flygvapnet blev en fristående försvarsgren.
 • F5 Kamratförening
  Dåvarande överste Åge Lundström tog initiativet till bildandet av F 5 kamratförening. Krigsåren kom emellan och medförde att den tänkta verksamheten kom av sig. Det var så mycket annat som var mer nödvändigt. 1962 ruskade man liv i Kamratföreningen på nytt,. Åren mellan 1962 och fram till 1979-80 drevs en ganska begränsad verksamhet. Från och med 1981 har föreningens uppgifter fått fastare former. Syftet med kamratföreningen är att sammanföra före detta personal och värnpliktiga vid flottiljen.
 • F6 Kamratförening, webb verkar vara under uppbyggnad
 • E1 Kamratförening , saknar webbsida
  Välkommen till Hemsidan för E1 Kamratförening. Sidan är öppen för alla som varit anställda eller som har tjänstgjort vid Första Flygeskaderns stab.
 • F7 Kamratförening
  Föreningens ändamål är att vidmakthålls och utveckla samhörighet mellan personal som tjänstgjort/ tjänstgör vid F7.
 • F8 Kamratförening
  Alla som på något sätt varit anställda vid F8 – fast, reserv, civil, värnplikt -, deras anhöriga eller övriga personer som har ett intresse för F8, kan bli medlemmar i F8 Kamratförening. Sätt bara in medlemsavgiften 100 kr på F8 kamratförenings postgirokonto 12 70 05-7
 • F9 Kamratförening
  Föreningen nedlagd 2011. Länken tar dig till Göta Flygflottilj F9:s webbsida
 • F10 Kamratförening
  I samband med att F 10 den 1 oktober 1980 avhöll sitt 40-årsjubileum med olika aktiviteter i såväl Ängelholm som Malmö, väcktes tanken på att bilda en kamratförening. Den 8 oktober 1981 avhölls ett reservbefälsmöte på F 10, varvid man med acklamation antog ett förslag att bilda denna förening i enlighet med ett utkast till stadgar som framtagits och en interimsstyrelse tillsattes. Det första årsmötet hölls den 12 juni 1982 och då hade föreningen 360 medlemmar. Årsavgiften var 15 kronor. Föreningens första ekonomiska bidrag/gåva var på 1000 kronor som skänkts av Julius Hagander.
 • F11 Kamratföreningen
  Nyköpings Flyghistoriska Förening / F11 Museum
 • F13 Kamratförening
  Föreningen bildades den 13 juni 1985. Drivande kraft var Lars-Håkan Svensson och vår dåvarande flottiljchef Börje Björkholm blev ordförande i föreningen. Föreningen har för närvarande cirka 500 medlemmar.
 • F14 Kamratförening
  Flottiljområdets Kamrat- och veteranförening

  Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS och MHS-H samt främjar kamratskap
 • F15 Kamratförening
  Föreningen grundades i juni 1970 på initiativ av dåvarande flottiljchefen, överste Sven Lampell och med flottiljens förste chef, översten Gösta Seth som ordförande.
 • Ärna Kamrat- och Veteranförening (f d F16)
  Föreningen (f d F16 Kamratförening)är en sammanslutning för dem som verkat på flottiljen och för övriga intresserade som vill ta del i vår verksamhet. Verksamheten syftar till att vidmakthålla och utveckla kamratskapet och bevara flottiljens traditioner och minnen. Föreningen ska även ge medlemmarna möjlighet att ta del av aktuella försvarsfrågor.
 • F17 Kamratförening
  F 17 kamratförening bildades 1979 på initiativ av dåvarande flottiljchefen Erik Spångberg. Antalet medlemmar är idag ungefär 600.
 • F18 Kamratförening
  Verka för att vidmakthålla och stärka samhörigheten mellan personal som tillhört Kungl.Södertörns Flygflottilj/Flygvapnets Södertörnsskolor eller gjort sin värnplikt vid F18.
 • F21 Kamratförening
  Föreningens ändamål enligt föreningsstadgarna är bl a: – att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan personal som tillhör eller tillhört flottiljen eller Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde flygeskadern (E 4) eller Norra flygkommandot (FK N).
 • SMKR
  SMKR är en ideell organisation för svenska militära kamrat- och veteranföreningar. SMKR och dess medlemmar skall i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och strävan efter att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor. Verksamheten leds av en styrelse med säte i Stockholm